ZASADY REKRUTACJI

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA  ROK SZKOLNY  2024/2025

Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  w procesie rekrutacji ustala się na 200 (100 jeżeli egzamin ósmoklasisty się nie odbędzie) w tym:

Punkty za egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów.

           Liczbę punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty ustala się następująco:

 • wynik z języka polskiego  – 100% x 0,35=35 pkt
 •  wynik z matematyki  – 100% x 0,35=35 pkt
 • wynik z języka obcego nowożytnego  – 100% x 0,30=30 pkt

Punkty za świadectwo– maksymalnie 100 punktów.

   Liczbę punktów ustala się następująco:

 • za ocenę z języka polskiego – maksymalnie 18 punktów:

                    celujący – 18 punktów,

                                             bardzo dobry – 17 punktów,

                                             dobry – 14 punktów,

                                             dostateczny – 8 punktów,

                                             dopuszczający – 2 punkty;

 • za ocenę z matematyki – maksymalnie 18 punktów :

                    celujący – 18 punktów,

                                             bardzo dobry – 17 punktów,

                                             dobry – 14 punktów,

                                             dostateczny – 8 punktów,

                                             dopuszczający – 2 punkty;

 • biologii i historii – maksymalnie 36 punktów (po 18 punktów za każde zajęcia edukacyjne):

                   celujący – 18 punktów,

                                             bardzo dobry – 17 punktów,

                                             dobry – 14 punktów,

                                             dostateczny – 8 punktów,

                                             dopuszczający – 2 punkty;

 • za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione
  na świadectwie ukończenia szkoły– maksymalnie 28 punktów, w tym:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów,
 •  maksymalnie 21 punktów:

  – za wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres
     co najmniej jednego roku szkolnego –3 punkty,

– za osiągnięcia edukacyjne ( inne niż  konkursy przedmiotowe organizowane  przez Kuratora Oświaty) sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim (po 5 punktów za każde osiągnięcie) –  maksymalnie 10 punktów

– za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym (po 4 punkty za każde osiągnięcie) –  maksymalnie 8 punktów.

 1. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są do szkoły poza kolejnością.
 2. O kolejności na liście kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata  w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo mają uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej.
                                                         TERMINY

1. Składanie podań o naukę od 15 maja 2024r. do 21 czerwca 2024r. (formularz podania  na stronie    www.klo.zary.pl)  i wpłacanie wpisowego 700 zł na konto:   Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. O. R. Kalinowskiego 15 68 – 200 Żary Nr konta bankowego:  48 1090 2561 0000 0001 0424 8383   Wpisowe  podlega zwrotowi tylko w przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły z powodu braku miejsc.  W innych przypadkach  nie podlega ono zwrotowi.
2. Dostarczenie do sekretariatu KLO oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 21 czerwca do 26 czerwca 2024r. do godz.14:00   3. Dostarczenie pocztą elektroniczną na adres : zarykatolik@gmail.com wydruku z platformy SIOEO (ZIU) wyniku egzaminu ósmoklasisty od   3 lipca do 4 lipca 2024 r. do godz.14:00
4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych – 5 lipca 2024r. o godz. 12:00.  Informację o przyjęciu ucznia do szkoły  można uzyskać telefonicznie w dniach 5,8 lipca w godz. 10:00- 14:00    5.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe  od 8 lipca do 9 lipca 2024 r. do godz.14:00  W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia osobiście można zeskanowane zaświadczenie przesłać drogą elektroniczną na adres : zarykatolik@gmail.com

6. Testy językowe kwalifikujące do grup –  2 września 2024r. o godz. 10:30.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat i dyrekcja szkoły – nr telefonu 690 479 651