ZASADY REKRUTACJI

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA  ROK SZKOLNY  2023/2024

Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  w procesie rekrutacji ustala się na 200 (100 jeżeli egzamin ósmoklasisty się nie odbędzie) w tym:
Punkty za egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów.
           Liczbę punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty ustala się następująco:
wynik z języka polskiego  – 100% x 0,35=35 pkt
 wynik z matematyki  – 100% x 0,35=35 pkt 
wynik z języka obcego nowożytnego  – 100% x 0,30=30 pkt
Punkty za świadectwo– maksymalnie 100 punktów.
          Liczbę punktów ustala się następująco:
za ocenę z języka polskiego – maksymalnie 18 punktów:
                    celujący – 18 punktów,
                           bardzo dobry – 17 punktów,
                                             dobry – 14 punktów,
                                             dostateczny – 8 punktów,
              dopuszczający – 2 punkty;
za ocenę z matematyki – maksymalnie 18 punktów :
                    celujący – 18 punktów,
                           bardzo dobry – 17 punktów,
                                             dobry – 14 punktów,
                                             dostateczny – 8 punktów,
              dopuszczający – 2 punkty;
biologii i historii – maksymalnie 36 punktów (po 18 punktów za każde zajęcia edukacyjne): 
                    celujący – 18 punktów,
                           bardzo dobry – 17 punktów,
                                             dobry – 14 punktów,
                                             dostateczny – 8 punktów,
              dopuszczający – 2 punkty;
za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły– maksymalnie 28 punktów, w tym:
za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów,
 maksymalnie 21 punktów:
                            – za wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres
                              co najmniej jednego roku szkolnego –3 punkty,
– za osiągnięcia edukacyjne ( inne niż  konkursy przedmiotowe organizowane  przez Kuratora Oświaty) sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim               (po 5 punktów za każde osiągnięcie) –  maksymalnie 10 punktów
– za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym (po 4 punkty                               za każde osiągnięcie) –  maksymalnie 8 punktów.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są do szkoły poza kolejnością. 
O kolejności na liście kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata  w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo mają uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej.
TERMINY

1. Składanie podań o naukę od 15 maja 2023r. do 21 czerwca 2023r. (formularz podania  na stronie    www.klo.zary.pl)  i wpłacanie wpisowego 500 zł na konto:
 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
ul. O. R. Kalinowskiego
  68 – 200 Żary
Nr konta bankowego:  48 1090 2561 0000 0001 0424 8383
 
Wpisowe  podlega zwrotowi tylko w przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły z powodu braku miejsc.
 W innych przypadkach  nie podlega ono zwrotowi.

2. Dostarczenie do sekretariatu KLO oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
od 23 czerwca do 26 czerwca 2023r. do godz.14:00
 
3. Dostarczenie pocztą elektroniczną na adres : zarykatolik@gmail.com wydruku z platformy SIOEO (ZIU) wyniku egzaminu ósmoklasisty
od   3 lipca do 4 lipca 2023 r. do godz.14:00

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych – 6 lipca 2023r. o godz. 10:00.
 Informację o przyjęciu ucznia do szkoły  można uzyskać telefonicznie w dniach 6-7 lipca w godz. 10:00- 14:00 
 
5. Dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty od  6 lipca do 10 lipca 2023 r. do godz.14:00
 W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia osobiście można zeskanowane zaświadczenie przesłać drogą elektroniczną na adres : zarykatolik@gmail.comDodatkowych informacji udziela sekretariat i dyrekcja szkoły – nr telefonu 690 479 651