Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

KSP KG KLO
31 października 2014r. 31 października 2014r. 31 października 2014r.
2  stycznia 2015r. 2  stycznia 2015r. 2  stycznia 2015r.
5 stycznia 2015r. 5 stycznia 2015r. 5 stycznia 2015r.
29 stycznia 2015r.(rejonowy konkurs z fizyki) 29 stycznia 2015r.(rejonowy konkurs z fizyki) 29 stycznia 2015r.(rejonowy konkurs z fizyki)
1 kwietnia  2015r. (sprawdzian klas VI) 21 – 23 kwietnia 2015r.  (egzamin) 4,5,6  maja 2014r. (matura)
5 czerwca 2015r. 5 czerwca 2015r. 5 czerwca 2015r.

Szkoła zapewnia w tych dniach oraz w przerwie świątecznej zajęcia opiekuńcze. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności dziecka na zajęciach w w/w dniach.

 

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dn. 23.01.2014r.,  ulega zmianie wysokość czesnego.
Od dn. 01.09.2014r. wynosić będzie:

Katolicka Szkoła Podstawowa:
– pierwsze dziecko – 390 zł
– drugie dziecko i kolejne – 195 zł

Katolickie Gimnazjum:
– pierwsze dziecko – 420 zł
– drugie dziecko i kolejne – 210 zł

Katolickie Liceum Ogólnokształcące:
– pierwsze dziecko – 530 zł
– drugie dziecko i kolejne – 265 zł

Jeżeli dwoje Państwa dzieci uczy się w różnych szkołach, to na drugie dziecko przysługuje zniżka
i czesne wynosi: w KSP – 300 zł, w KG – 325 zł.

Jeżeli troje Państwa dzieci uczy się w różnych szkołach, na drugie i trzecie dziecko przysługuje zniżka
i czesne wynosi: w KSP – 205 zł, w KG – 225 zł.

Na czwarte dziecko w szkole przysługuje zniżka i czesne wynosi: w KSP – 135 zł, w KG – 150 zł.

Rodzice uczniów kl. VI KSP, III KG oraz III KLO płacą czesne, zgodnie z umową i statutem szkoły, przez 12 miesięcy, tj. od 1 września do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

 

Zamieszczenie informacji na świadectwie szkolnym dotyczących szczególnych osiągnięć ucznia reguluje

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 14 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. nr 58 poz. 504)

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

szczególne osiągnięcia, paragraf 10, załącznik nr 1, pkt 10 do rozporządzenia:

W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:
1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej – co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – co najmniej na szczeblu powiatowym;
3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego